STATUT

STATUT_HDZ-a_2012(pdf)

Opci sabor Hrvatske demokratske zajednice, na temelju odredbe clanka 6. Ustava Republike

Hrvatske (˝Narodne novine˝ br. 56/90, 135/97, 8/98 –procišceni tekst, 113/00, 124/00 –

procišceni tekst, 28/01) i clanka 10. Zakona o politickim strankama (“Narodne novine”, br.

76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) na svojem V. zasjedanju 29. travnja 2000. donio je Statut

Hrvatske demokratske zajednice, cije su izmjene i dopune donijete na VIII. zasjedanju 21.

lipnja 2003., IX. zasjedanju 24. travnja 2004., X. zasjedanju 1. travnja 2006., XIII. zasjedanju

4. srpnja 2009. god. i XV. zasjedanju 20. svibnja 2012., te se objavljuje integralna verzija;

S T A T U T

HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

I. TEMELJNE ODREDBE

Naziv stranke i sjedište

Clanak 1.

(1) Stranka nosi naziv: Hrvatska demokratska zajednica (u daljnjemu tekstu: HDZ).

(2) Skraceni je naziv stranke HDZ.

(3) Sjedište je HDZ-a u Zagrebu.

Hrvatska demokratska zajednica

Clanak 2.

(1) HDZ je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih gra_ana

Hrvatske, ciji se program temelji na domoljublju, nacelima demokracije i kršcanske

civilizacije te drugim vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda.

(2) HDZ je narodna i socijalna stranka jer zastupa interese svih društvenih slojeva.

(3) HDZ je suvremena stranka jer uvažava dosege moderne uljudbe.

(4) HDZ je slobodnjacka stranka jer promice ideju i sustav slobode za svakog i svagdje.

(5) HDZ je nacionalna i državotvorna stranka jer promice hrvatski nacionalni interes, cuva

tradiciju i identitet hrvatskog naroda i vrijednosti Domovinskog rata.

(6) HDZ je europska stranka jer prihvaca europske standarde i buducnost Hrvatske vidi u

Europi.

Podrucje djelovanja

Clanak 3.

(1) HDZ djeluje u Republici Hrvatskoj.

2

(2) HDZ djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a, i

u okvirima pravnog poretka doticne države.

Pecat, znak, himna, zastava i clanska iskaznica

Clanak 4.

(1) HDZ ima pecat okrugla oblika; na njemu je u pravilnome rasporedu polukružno ispisano

“Hrvatska demokratska zajednica Zagreb”, a u sredini se nalazi znak HDZ-a.

(2) Županijske, gradske, podrucne i opcinske organizacije HDZ-a imaju pecat okrugla oblika,

na kojemu je polukružno ispisano Hrvatska demokratska zajednica, te naziv i sjedište

doticne organizacije.

(3) Znak je HDZ-a u obliku velikoga latinicnoga slova “H” obojena crvenom, bijelom i

plavom bojom, na isti nacin kao i hrvatska trobojnica, a poprecnicu mu cine slova “D” i

“Z”, izvedena u oblicju hrvatskoga tropleta.

(4) Himna je HDZ-a pjesma ˇBože, cuvaj Hrvatskuˇ, autora teksta Drage Britvica i autora

glazbe _anija Maršana.

(5) Zastava je HDZ-a svjetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše “HDZ”.

(6) Izgled i sadržaj clanske iskaznice utvr_uje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva

HDZ-a.

Javnost rada

Clanak 5.

(1) Rad je HDZ-a i njegovih tijela javan.

(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ-a može se njihovom odlukom iskljuciti javnost.

Glasila stranke

Clanak 6.

(1) HDZ ima stranacko glasilo.

(2) Stranka ce radi ostvarivanja svojega programa izdavati i druga glasila, a služit ce se i

ostalim sredstvima javnoga priopcavanja.

Odnosi prema drugim strankama i udrugama

Clanak 7.

(1) HDZ sura_uje sa srodnim strankama u domovini i u inozemstvu.

(2) HDZ se na temelju odluke Središnjeg odbora uclanjuje u me_unarodne udruge srodnih

stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njegovih programskih ciljeva.

3

II. CLANSTVO

Uvjeti za stjecanje clanstva

Clanak 8.

(1) Clanom HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja:

a) prihvaca nacela, Program i Statut stranke,

b) izražava spremnost promicati ciljeve stranke,

c) nije clan koje druge stranke registrirane u Republici Hrvatskoj,

d) ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskoga naroda u

iseljeništvu.

(2) Clanom stranke ne može postati osoba:

a) koja je iskljucena ili je istupila iz HDZ-a,

b) cije je ponašanje u suprotnosti s Etickim kodeksom HDZ-a.

(3) Iznimno, osoba koja je istupila iz HDZ-a, može postati clan stranke, uz suglasnost

Visokog casnog suda.

Uclanjenje

Clanak 9.

(1) O primitku u clanstvo HDZ-a odlucuje izvršni odbor temeljnog ogranka ili predsjedništvo

opcinskog odnosno gradskog odbora HDZ-a.

(2) Izvršni odbor temeljnog ogranka odnosno predsjedništvo opcinskog ili gradskog odbora

može uskratiti primanje u clanstvo u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za

primanje. Odluka o uskracivanju s obrazloženjem dostavlja se predsjedništvu županijskog

odbora u roku od 8 dana, koju predsjedništvo u narednom roku od 15 dana može osporiti,

cime podnositelj zahtjeva za primanje u clanstvo postaje clanom HDZ-a.

(3) Tijela županijske organizacije, i središnja tijela HDZ-a imaju pravo odlucivati o primanju

u clanstvo bezuvjetno, o cemu izvješcuju nadležna tijela opcinske odnosno gradske

organizacije.

(4) Postupak pristupanja u clanstvo HDZ-a zapocinje podnošenjem zahtjeva ispunjavanjem

Upitnika za clanstvo. Podaci iz Upitnika za clanstvo unose se u Središnji registar clanstva.

Evidencija clanstva vodi se i u opcinskim odnosno gradskim organizacijama stranke.

Clanak 10.

(1) Svaki clan HDZ-a pripada jednoj temeljnoj organizaciji HDZ-a (ogranku), prema mjestu

prebivališta.

(2) Do_e li do preseljenja, clan se mora odjaviti u temeljnoj organizaciji, te navesti novu

adresu da bi mogao biti upisan u drugu temeljnu organizaciju ili ogranak. Ako se clan sam

ne odjavi, taj ce postupak autonomno pokrenuti temeljni ogranak.

(3) Višestruko clanstvo nije dopušteno.

4

Prava i obveze clanova

Clanak 11.

(1) Clan HDZ-a ima pravo u temeljnoj organizaciji kojoj pripada, te u svim tijelima kojih je

clan, sudjelovati u politickom oblikovanju stranke, osobito u raspravama, prijedlozima i

zahtjevima, te odlucivati s tim u svezi. Njegovo je pravo i da ga obavješcuju tijela stranke,

njezini dužnosnici i izabrani vijecnici i zastupnici.

(2) Clan HDZ-a dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke

kojima pripada.

(3) Clan HDZ-a ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.

(4) Clan HDZ-a mora, unutar opce stranacke usmjeridbe, zastupati i promicati program i

interese stranke, pridržavati se njezina statuta i štovati stranacku stegu, te poštovati eticki

kodeks ponašanja u stranci.

(5) Clan HDZ-a mora placati clanarinu.

(6) Clan HDZ-a ne može istodobno obnašati dužnost predsjednika na više od dviju

organizacijskih razina.

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijecnika

Clanak 12.

(1) Državni dužnosnici, clanovi predstavnickih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave,

koji su clanovi HDZ-a, obvezni su izvješcivati o svojemu radu i raspravljati s clanovima o

svim politickim pitanjima iz podrucja njihova djelokruga, i to pred svojim temeljnim

ogrankom najmanje jednom godišnje, a najmanje dvaput pred svojom opcinskom,

gradskom i županijskom organizacijom, te organizacijom HDZ-a u inozemstvu. Dužni su

se odazvati i na svaki obrazloženi posebni poziv svojeg temeljnog ogranka ili

organizacije.

(2) Clanovi HDZ-a koji su izabrani kao zastupnici u Hrvatski sabor, te vijecnici u

županijskim, gradskim i opcinskim skupštinama, dužni su svoj mandat obvezno vratiti

HDZ-u ako prije_u iz HDZ-a u drugu stranku, osnuju novu stranku ili žele postati

neovisni. Ta mjesta popunjavaju njihovi zamjenici.

Prestanak clanstva

Clanak 13.

(1) Clanstvo u HDZ-u prestaje:

a) istupanjem iz stranke,

b) iskljucenjem,

c) upisom u koju drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj,

d) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke,

5

e) podnošenjem ostavke na clanstvo ili dužnost u predstavnickim, izvršnim i drugim

tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela HDZ-a,

f) u slucaju smrti.

(2) Clan ima pravo istupiti iz HDZ-a podnošenjem pisane izjave o istupanju.

(3) Clan HDZ-a može biti iskljucen ako teže povrijedi clanske obveze.

(4) O iskljucenju odlucuju casni sudovi županijskih organizacija i Grada Zagreba, protiv cijih

je odluka dopušten priziv na Visoki casni sud.

(5) Clanu HDZ-a koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, clanstvo

prestaje trenutkom upisa.

Pocasno clanstvo i priznanja HDZ-a

Clanak 14.

(1) HDZ ima i pocasne clanove.

(2) Pocasne clanove na prijedlog Predsjedništva HDZ-a proglašava Opci sabor HDZ-a, a

izme_u zasjedanja Opceg sabora pocasne clanove proglašava Središnji odbor HDZ-a na

prijedlog Predsjedništva HDZ-a.

(3) Clanovima i pocasnim clanovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s Pravilnikom

koji donosi Središnji odbor HDZ-a.

III. USTROJSTVO HDZ-a

Temeljne odredbe

Clanak 15.

(1) HDZ je ustrojen na podrucnom nacelu.

(2) HDZ se sastoji od temeljnih organizacija, to jest ogranaka, opcinskih ili gradskih

organizacija i županijskih organizacija, te organizacije HDZ-a Grada Zagreba i

organizacija HDZ-a u inozemstvu.

(3) Temeljna organizacija HDZ-a jest ogranak HDZ-a.

(4) Ako nema uvjeta za ustrojavanje ogranaka u okviru opcinske, odnosno gradske

organizacije HDZ-a, iznimno se ustanovljuje jedinstvena opcinska ili gradska organizacija

HDZ-a kao temeljna organizacija HDZ-a. Tada poslove iz djelokruga izvršnog odbora

temeljnog ogranka obavlja opcinski odnosno gradski odbor.

(5) Odluku o ustrojavanju ogranka donosi opcinski odnosno gradski odbor HDZ-a kada broj

clanova opcinske ili gradske organizacije HDZ-a prije_e brojku od najmanje 50 clanova,

uz uvjet da ogranci ne smiju imati manje od 5 clanova.

(6) Ogranci se ustrojavaju u nacelu za podrucje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili

dijelova grada, ili za podrucje odre_ene izborne jedinice za tijela lokalne samouprave.

(7) U vecim gradovima u kojima su ustrojeni gradski kotarevi ili cetvrti kao jedinice mjesne

samouprave mogu se osnovati podrucne organizacije HDZ-a u ciji sastav ulaze svi

temeljni ogranci HDZ-a s podrucja doticnog kotara ili cetvrti.

6

Ogranci HDZ-a

Clanak 16.

(1) Na podrucju na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu opcinske ili gradske

organizacije.

(2) Tijela u ogranku jesu: skupština clanstva, kao najviše tijelo, i izvršni odbor ogranka.

(3) Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 do 9 clanova.

(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora ogranka

najmanje jednom mjesecno.

(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka bira i razrješuje skupština natpolovicnom vecinom

glasova nazocnih clanova. Skupština ogranka bira i razrješuje izvršni odbor, a

potpredsjednika, tajnika i riznicara bira izvršni odbor na prijedlog predsjednika.

(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i

na zahtjev najmanje trecine clanova HDZ-a doticnog ogranka.

Zadace ogranaka

Clanak 17.

(1) Zadace ogranaka HDZ-a jesu osobito:

a) raspravljanje o politickim problemima i odlucivanje o politickim pitanjima u okviru

svojega djelokruga,

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju ogranka,

c) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na podrucju

ogranka,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne

samouprave,

e) obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a nakon

izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave, obvezno uzimajuci u obzir na

prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine politicke stranke

koja je na tim izborima imala svoje predloženike,

f) sudjeluju u radu mjesnih odbora.

Podrucne organizacije HDZ-a

Clanak 18.

(1) Na podrucju na kojem je ustrojena, podrucna organizacija djeluje u sastavu gradske

organizacije HDZ-a.

(2) Podrucnu organizaciju vodi podrucni odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 clanova

biranih na skupštini podrucne organizacije HDZ-a. Saborski zastupnici i clanovi Vlade

koji su clanovi HDZ-a i imaju prebivalište na podrucju podrucne organizacije po položaju

7

su clanovi Podrucnog odbora. Predsjednik Vijeca gradske cetvrti i predsjednik Kluba

vijecnika Vijeca gradske cetvrti koji su clanovi HDZ-a tako_er su po položaju su clanovi

Podrucnog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a podrucne organizacije po

položaju je clan Podrucnog odbora.

(3) Skupštinu podrucne organizacije HDZ-a može sazvati podrucni odbor, koji je dužan

sazvati skupštinu podrucnog odbora i na zahtjev natpolovicnog broja temeljnih ogranaka.

(4) Predsjednik podrucnog odbora bira se i razrješuje na skupštini podrucne organizacije

HDZ-a natpolovicnom vecinom glasova nazocnih izaslanika.

(5) Predsjednik podrucnog odbora dužan je sazivati sastanke podrucnog odbora najmanje

jednom mjesecno. Svaka dva mjeseca saziva se zajednicka sjednica podrucnog odbora

HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

(6) Podrucni odbor na prijedlog predsjednika podrucnog odbora bira predsjedništvo koje, uz

predsjednika, cine dva potpredsjednika, tajnik i riznicar.

(7) Predsjedništvo podrucnog odbora priprema sjednice podrucnog odbora i odgovorno je za

provedbu odluka i zakljucaka podrucnog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj

sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju izme_u dviju sjednica.

Zadace podrucnog odbora HDZ-a

Clanak 19.

(1) Zadace podrucnog odbora HDZ-a jesu osobito:

a) Raspravljanje o politickim problemima i odlucivanje o politickim pitanjima u

okviru svojega djelokruga,

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju kotara ili cetvrti u kojem djeluju,

c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proucavanje pojedinih

pitanja,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,

e) sudjelovanje u predlaganju i odre_ivanju predloženika na izborima za tijela mjesne i

lokalne samouprave,

f) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela mjesne samouprave na podrucju

gradskog kotara ili cetvrti,

g) obvezno obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a

nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave uzimajuci u obzir na prijašnjim

izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine politicke stranke koja je na tim

izborima imala svoje predloženike.

h) Podrucni odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati

povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog

izvršnog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati

izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(2) Podrucni odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

8

Opcinske organizacije HDZ-a

Clanak 20.

(1) Na podrucju opcine djeluje opcinska organizacija HDZ-a.

(2) Opcinsku organizaciju vodi opcinski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 clanova

biranih na skupštini opcinske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se

zajednicka sjednica opcinskog odbora i predsjednika svih ogranaka.

(3) Saborski zastupnici i clanovi Vlade koji su clanovi HDZ-a i imaju prebivalište na podrucju

opcinske organizacije po položaju su clanovi opcinskog odbora. Opcinski nacelnik,

predsjednik opcinskog vijeca i predsjednik Kluba vijecnika HDZ-a u opcinskom vijecu

tako_er su po položaju clanovi opcinskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a

opcinske organizacije po položaju je clan Opcinskog odbora.

(4) Skupštinu opcinske organizacije može sazvati opcinski odbor, koji je dužan sazvati

skupštinu opcinske organizacije i na zahtjev natpolovicnog broja temeljnih ogranaka.

(5) Predsjednik opcinskog odbora bira se i razrješuje na skupštini opcinske organizacije HDZa

natpolovicnom vecinom glasova nazocnih izaslanika.

(6) Predsjednik opcinskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke opcinskog odbora

najmanje jednom mjesecno.

(7) Opcinski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika cine

dva potpredsjednika, tajnik i blagajnik. Opcinski nacelnici ako su clanovi HDZ-a po

položaju su clanovi predsjedništva opcinskih odbora HDZ-a.

(8) Predsjedništvo opcinskog odbora priprema sjednice opcinskog odbora i odgovara za

provedbu odluka i zakljucaka opcinskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj

sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju izme_u dviju sjednica.

Zadace opcinskog odbora HDZ-a

Clanak 21.

(1) Zadace opcinskog odbora HDZ-a jesu osobito:

a) raspravljanje o politickim problemima i odlucivanje o politickim pitanjima u okviru

svojega djelokruga,

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju opcine,

c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proucavanje pojedinih

pitanja,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,

e) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave opcine,

f) obvezno obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a,

nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državnih izbora, uzimajuci u

obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine politicke

stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Opcinski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati

povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog

9

odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu

skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(3) Opcinski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Gradske organizacije HDZ-a

Clanak 22.

(1) Na podrucju grada djeluje gradska organizacija HDZ-a.

(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 21 clana biranih na

skupštini gradske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednicka sjednica

gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.

(3) Saborski zastupnici i clanovi Vlade koji su clanovi HDZ-a i imaju prebivalište na podrucju

gradske organizacije po položaju su clanovi gradskog odbora. Gradonacelnik, predsjednik

gradskog vijeca i predsjednik Kluba vijecnika HDZ-a u gradskom vijecu tako_er su po

položaju clanovi gradskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske

organizacije po položaju je clan gradskog odbora.

(4) Skupštinu gradske organizacije HDZ-a može sazvati gradski odbor HDZ-a, koji je dužan

sazvati skupštinu gradskog odbora i na zahtjev natpolovicnog broja temeljnih ogranaka.

(5) Predsjednik gradskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini gradske organizacije

HDZ-a natpolovicnom vecinom glasova nazocnih izaslanika.

(6) Predsjednik gradskog odbora dužan je sazivati sastanke gradskog odbora najmanje jednom

mjesecno.

(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika, cine tri

potpredsjednika, tajnik i riznicar. Gradonacelnici, ako su clanovi HDZ-a, po položaju su

clanovi predsjedništva gradskog odbora HDZ-a.

(8) Predsjedništvo gradskog odbora priprema sjednice gradskog odbora i odgovorno je za

provedbu zakljucaka i odluka gradskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici

odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju izme_u dviju sjednica.

Zadace gradskog odbora HDZ-a

Clanak 23.

(1) Zadace gradskog odbora HDZ-a jesu osobito:

a) raspravljanje o politickim problemima i odlucivanju o politickim pitanjima u okviru

svojega djelokruga,

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju grada,

c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proucavanje pojedinih

pitanja,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,

e) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave grada,

f) obvezno obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a,

nakon izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državne izbore uzimajuci u

10

obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine politicke

stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Gradski odbor ovlašten je raspustiti temeljnu organizaciju HDZ-a te imenovati

povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog izvršnog

odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu

skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(3) Gradski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Županijske organizacije HDZ-a

Clanak 24.

(1) Na podrucju županije djeluje županijska organizacija HDZ-a, koju cine sve opcinske i

gradske organizacije s podrucja županije.

(2) Županijsku organizaciju vodi županijski odbora HDZ-a koji se sastoji od 21 do 39 clanova

biranih na skupštini županijske organizacije HDZ-a.

(3) Saborski zastupnici i clanovi Vlade koji su clanovi HDZ-a i imaju prebivalište na podrucju

županijske organizacije po položaju su clanovi Županijskog odbora.

Župan, predsjednik Županijske skupštine i predsjednik Kluba clanova Županijske

skupštine koji su clanovi HDZ-a kao i predsjednica županijske zajednice žena “Katarina

Zrinski” i predsjednik županijske zajednice Klub utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo

Tu_man” po položaju su clanovi Županijskog odbora HDZ-a. Predsjednik Mladeži HDZ-a

županijske organizacije po položaju je clan Županijskog odbora.

(4) Skupštinu županijske organizacije može sazvati županijski odbor HDZ-a, koji je dužan

sazvati skupštinu županijske organizacije i na zahtjev natpolovicnog broja opcinskih,

odnosno gradskih organizacija HDZ-a.

(5) Predsjednik županijskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini županijske

organizacije HDZ-a natpolovicnom vecinom glasova nazocnih izaslanika.

(6) Predsjednik županijskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke županijskog odbora

najmanje jednom mjesecno.

(7) Županijski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje, uz predsjednika, cine

cetiri potpredsjednika, tajnik i riznicar. Župani, ako su clanovi HDZ-a po položaju su

clanovi predsjedništva županijskog odbora te do 5 clanova.

(8) Predsjedništvo županijskog odbora priprema sjednice županijskog odbora i odgovorno je

za provedbu odluka i zakljucaka županijskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj

sjednici odbora izvijestiti odbor o svojemu djelovanju izme_u dviju sjednica.

Zadace županijskog odbora HDZ-a

Clanak 25.

(1) Zadace županijskog odbora HDZ-a jesu osobito:

a) raspravljanje o politickim problemima i odlucivanje o politickim pitanjima u okviru

svojega djelokruga,

11

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju županije,

c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proucavanje pojedinih

pitanja,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,

e) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela županijske lokalne samouprave,

f) obvezno obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a,

nakon obavljenih izbora za tijela državne vlasti i tijela županijske lokalne

samouprave, uzimajuci u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh

svake pojedine politicke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Županijski odbor odlucuje o žalbi na odluku opcinskog ili gradskog odbora o raspuštanju

temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje

1/3 clanova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.

(3) Županijski odbor ovlašten je raspustiti opcinsku ili gradsku organizaciju HDZ-a te

imenovati povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze raspuštenog

odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati izvanrednu izbornu

skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(4) Županijski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Organizacija HDZ-a za Grad Zagreb

Clanak 26.

(1) Na podrucju Grada Zagreba djeluje organizacija HDZ-a za Grad Zagreb, koju cine sve

podrucne organizacije HDZ-a gradskih cetvrti.

(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od predsjednika podrucnih

odbora i od 39 do 57 clanova biranih na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad

Zagreb.

(3) Saborski zastupnici i clanovi Vlade koji su clanovi HDZ-a po položaju ulaze u Gradski

odbor ako imaju prebivalište ili su izabrani na podrucju Grada Zagreba.

Predsjednik Kluba vijecnika HDZ-a u Gradskoj skupštini, predsjednik Gradske skupštine i

gradonacelnik Grada Zagreba po položaju ulaze u gradski odbor ako su clanovi HDZ-a.

Predsjednica gradske zajednice žena “Katarina Zrinski” i predsjednik gradske zajednice

Klub utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tu_man” po položaju ulaze u Gradski odbor HDZ-a

Grada Zagreba. Predsjednik Mladeži HDZ-a gradske organizacije po položaju je clan

Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(4) Skupštinu organizacije HDZ-a za Grad Zagreb može sazvati Gradski odbor HDZ-a Grada

Zagreba, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev natpolovicnog broja podrucnih

odbora HDZ-a.

(5) Predsjednik Gradskog odbora bira se neposredno na izbornoj skupštini organizacije HDZa

za Grad Zagreb natpolovicnom vecinom glasova nazocnih izaslanika.

(6) Predsjednik Gradskog odbora dužan je sazivati sastanke Gradskog odbora najmanje

jednom mjesecno.

(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika Gradskog odbora bira Predsjedništvo koje, uz

predsjednika, cine pet potpredsjednika, pet clanova Predsjedništva, tajnik i riznicar.

12

(8) Predsjedništvo Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba priprema sjednice Gradskog

odbora, odgovorno je za provedbu odluka i zakljucaka Gradskog odbora i ovlašteno je

samostalno donositi odluke o tekucim dnevnopolitickim pitanjima. Predsjedništvo je

dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svojemu djelovanju izme_u dvaju

zasjedanja Odbora.

Zadace Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba

Clanak 27.

(1) Zadace Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba jesu osobito:

a) raspravljanje o politickim problemima i odlucivanje o politickim pitanjima u okviru

svojega djelo kruga,

b) provo_enje politike HDZ-a na podrucju Grada Zagreba,

c) imenovanje stalnih i privremenih pomocnih tijela (povjerenstava) za proucavanje

pojedinih pitanja,

d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,

e) odre_ivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba,

f) obvezno obavljanje podrobne rašclambe o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a,

nakon državnih izbora i izbora za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba,

uzimajuci u obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine

politicke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.

(2) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba odlucuje o žalbi na odluku podrucnog odbora o

raspuštanju temeljne organizacije HDZ-a. Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili

najmanje 1/3 clanova raspuštenog izvršnog odbora ogranka.

(3) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba ovlašten je raspustiti podrucnu organizaciju HDZ-a

te imenovati povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i obveze

raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci sazvati

izvanrednu izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

(4) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Organizacija HDZ-a u inozemstvu

Clanak 28.

(1) HDZ djeluje u inozemstvu.

(2) Ustroj i zadace HDZ-a u inozemstvu odre_uju se Pravilnikom koji na prijedlog

organizacija HDZ-a u inozemstvu donosi Središnji odbor HDZ-a.

Središnja tijela HDZ-a

Clanak 29.

Središnja tijela HDZ-a jesu:

13

1. Opci sabor HDZ-a

2. Predsjedništvo HDZ-a

3. Nacionalno vijece HDZ-a

4. Središnji odbor HDZ-a

5. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru

6. Visoki casni sud HDZ-a

7. Nadzorni odbor HDZ-a

Opci sabor HDZ-a

Clanak 30.

(1) Opci sabor HDZ-a najviše je stranacko tijelo, koje radi na redovnim i izvanrednim

zasjedanjima.

(2) Opci izborni sabor HDZ-a zasjeda svake cetvrte godine, a izvještajni svake druge godine.

(3) Opci sabor HDZ-a sastoji se od:

a) clanova središnjih tijela HDZ-a iz clanka 29. stavak 2. do 7.,

b) zastupnika u Hrvatskom saboru koji su clanovi HDZ-a,

c) predsjednika Vlade i njezinih clanova koji su clanovi HDZ-a,

d) izaslanika opcinskih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a, županijskih

organizacija HDZ-a i organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, koji cine najmanje 50%

ukupnog sastava Opceg sabora,

e) izaslanika što ih izabiru organizacije HDZ-a ustrojene u inozemstvu,

f) predsjednika županijskih organizacija HDZ-a i predsjednika organizacije HDZ-a za

Grad Zagreb, župana, gradonacelnika Grada Zagreba, predsjednika županijskih

skupština i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba ako su clanovi HDZ-a,

kao i predsjednika klubova vijecnika županija i Grada Zagreba,

g) izaslanika Mladeži HDZ-a,

h) izaslanica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski”,

i) izaslanika ostalih organizacijskih zajednica u sklopu HDZ-a.

(4) Odluku o datumu održavanja redovnog ili izvanrednog sabora, o nacinu odre_ivanja i o

broju izaslanika donosi Predsjedništvo stranke.

(5) Predsjedništvo HDZ-a sazvati ce Opci sabor na izvanredno zasjedanje i onda ako to

zatraži 1/3 izaslanika Sabora ili natpolovican broj županijskih organizacija HDZ-a.

(6) Nacin rada i donošenje odluka na Opcem saboru ure_uje se Poslovnikom o radu Opceg

sabora, a ciji prijedlog utvr_uje Predsjedništvo HDZ-a.

(7) Sjednica Opceg sabora može se održati ako je nazocna vecina izaslanika Opceg sabora, a

pravovaljane odluke Opci sabor donosi vecinom glasova nazocnih izaslanika.

Zadace Opceg sabora HDZ-a

Clanak 31.

(1) Opci sabor HDZ-a:

14

a) utvr_uje temeljna nacela politike HDZ-a,

b) donosi Program HDZ-a,

c) donosi Statut HDZ-a,

d) bira i razrješuje zamjenika predsjednika HDZ-a na prijedlog 300 nazocnih

izaslanika. Prije pristupanja glasovanju, svi predloženici za predsjednika HDZ-a

obvezni su se predstaviti Opcem saboru HDZ-a. Predsjednik i zamjenik

….predsjednika HDZ-a izabrani su ako je za svakog od njih glasovalo više od 50%

….izaslanika koji su pristupili glasovanju. Ako nijedan predloženik za predsjednika ili

zamjenika predsjednika nije dobio dovoljan broj glasova u prvom krugu, glasovanje

se opetuje izme_u dvojice predloženika koji su dobili najveci broj glasova i izabran

je onaj predloženik koji je dobio veci broj glasova,

e) na prijedlog 200 punopravnih izaslanika bira i razrješuje deset clanova

Predsjedništva HDZ-a, tako da Opci sabor bira po dva clana Predsjedništva iz ovih

skupina županija:

– Osjecko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodskoposavska,

Viroviticko-podravska,

– Koprivnicko-križevacka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinskozagorska,

Me_imurska,

– Grad Zagreb, Zagrebacka županija,

– Primorsko-goranska, Istarska, Licko-senjska, Sisacko-moslavacka, Karlovacka,

– Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovacko-neretvanska.

f) na prijedlog 250 izaslanika bira i razrješuje šest potpredsjednika HDZ-a,

g) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i clanove Visokog

casnog suda HDZ-a,

h) na prijedlog predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i clanove Nadzornog

odbora HDZ-a,

i) donosi odluku o prestanku postojanja HDZ-a.

(2) Opci sabor HDZ-a djeluje po Poslovniku što ga sam donosi.

Središnji odbor HDZ-a

Clanak 32.

(1) Središnji odbor HDZ-a cine:

a) 25 clanova koje bira Sabor HDZ-a na temelju pojedinacnih predloženickih lista koje

trebaju biti podržane sa 100 potpisa izaslanika Sabora,

b) clanovi Nacionalnog vijeca HDZ-a,

c) 23 clana, od kojih po jednog imenuje svaki županijski odbor (ukupno 20), a tri clana

imenuje Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba,

d) 8 predstavnika koordinacija HDZ-a u inozemstvu, sukladno Pravilniku o radu,

e) zastupnici u Hrvatskom saboru ako su clanovi HDZ-a,

f) clanovi Vlade Republike Hrvatske ako su clanovi HDZ-a.

g) župani i predsjednici županijskih skupština ako su clanovi HDZ-a,

h) ravnatelj Zaklade HDZ-a,

15

i) predsjednici Zajednica HDZ-a,

j) 5 potpredsjednika Mladeži HDZ-a

k) 3 predstavnice Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski izabranih na Saboru

Zajednice i 3 predstavnika Zajednice Kluba utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo

Tu_man“ izabranih na Konvenciji Zajednice,

l) glavni urednik ˇGlasnika HDZ-aˇ.

(2) Predsjednik HDZ-a po položaju je predsjednik Središnjeg odbora HDZ-a.

(3) Središnji odbor na prijedlog predsjednika HDZ-a bira zamjenika predsjednika Središnjeg

odbora i tajnika Središnjeg odbora.

Zadace Središnjeg odbora HDZ-a

Clanak 33.

(1) Središnji odbor HDZ-a:

a) brine se o provedbi odluka Opceg sabora,

b) po prijedlogu Nacionalnog vijeca utvr_uje prijedlog Statuta i Programa i podnosi ga

Opcem saboru HDZ-a na prihvacanje,

c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a odre_uje predizbornu i izbornu strategiju

stranke,

d) na prijedlog Predsjedništva utvr_uje izborni program stranke,

e) nakon obavljenih izbora za državna tijela i tijela lokalne vlasti i samouprave,

obavlja podrobnu rašclambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajuci u

obzir na prijašnjim izborima postignuti uspjeh a uspore_ujuci ga s uspjehom drugih

stranaka,

f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika i zamjenika

glavnog tajnika,

g) imenuje i razrješuje glavnog urednika, ravnatelja i Vijece stranackog glasila,

h) donosi odluku o visini, kriterijima i uvjetima placanja, nacinu prikupljanja i

raspodjeli clanarine,

i) podnosi Opcem saboru izvješce o svojem radu,

j) bira i razrješuje casne sudove prvoga stupnja,

k) vlastan je preinaciti pojedine odredbe Statuta ako je promjena nužna zbog

zakonskih odredaba,

l) vlastan je, u vrijeme kada Opci sabor ne zasjeda, na prijedlog predsjednika HDZ-a,

izabrati predsjednika i clanove Visokog casnog suda na ispražnjena mjesta,

m) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, odre_uje im sastav i zadacu,

n) donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Hrvatske demokratske zajednice,

o) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvr_uje opci eticki kodeks ponašanja clanova

HDZ-a,

p) zastupa prava i dužnosti zakladnika Zaklade HDZ-a,

r) utvr_uje uskla_enost Pravilnika o djelovanju Mladeži HDZ-a sa Statutom HDZ-a.

(2) Središnji odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

(3) Sjednica Središnjeg odbora može se održati ako je nazocna vecina clanova Središnjeg

16

odbora, a pravovaljane odluke Središnji odbor donosi vecinom glasova nazocnih.

Sazivanje Središnjeg odbora HDZ-a

Clanak 34.

(1) Središnji odbor saziva predsjednik HDZ-a i predsjeda sjednicama, u pravilu, tri puta

godišnje.

(2) Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor i ako to zatraži trecina clanova Središnjeg

odbora ili natpolovicna vecina županijskih odbora HDZ-a.

Predsjednik HDZ-a

Clanak 35.

(1) Predsjednika HDZ-a biraju svi clanovi HDZ-a.

(2) Predsjednik HDZ-a predstavlja i zastupa HDZ, odgovara za njegov rad, vodi politiku

stranke u skladu s Programom stranke i odlukama središnjih tijela te ima pravo i dužnost

provoditi sve mjere da bi u provedbi stranacke politike osigurao suradnju i odgovornost

svih tijela i dužnosnika stranke.

(3) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva HDZ-a i Središnjeg odbora

HDZ-a i brine se za provedbu njihovih odluka.

(4) Predsjednik HDZ-a vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, opcinskih, gradskih i

županijskih odbora sa savjetodavnim pravom.

(5) Predsjednik HDZ-a pisanom odlukom odre_uje zamjenika, jednog od clanova

Predsjedništva ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim

pitanjem. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti predsjednik HDZ-a.

(6) Predsjednik HDZ-a predlaže imenovanje i razrješenje glavnog tajnika i zamjenika glavnog

tajnika.

(7) U slucaju izocnosti ili sprijecenosti predsjednika HDZ-a, zamjenjuje ga zamjenik.

(8) U slucaju smrti, podnošenja ostavke ili zamolbe za razrješenjem dužnosti predsjednika

HDZ-a, u roku do 30 dana održati ce se Opci sabor na kojem ce se izabrati predsjednik

HDZ-a

Predsjedništvo HDZ-a

Clanak 36.

(1) Predsjedništvo HDZ-a cine:

a) predsjednik,

b) zamjenik predsjednika,

c) deset clanova Predsjedništva,

d) šest potpredsjednika,

e) predsjednik Hrvatskog sabora (ako je clan HDZ-a),

17

f) predsjednik Vlade RH (ako je clan HDZ-a),

g) glavni tajnik HDZ-a,

h) predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru,

i) predsjednik Mladeži HDZ-a,

j) predsjednica Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” i predsjednik Zajednice Klub

utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tu_man“,

k) me_unarodni tajnik HDZ-a,

l) predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Riznicar i glasnogovornik sudjeluju u radu Predsjedništva, bez prava odlucivanja.

(3) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlucivanja.

Zadace Predsjedništva HDZ-a

Clanak 37.

(1) Predsjedništvo HDZ-a:

a) provodi odluke Opceg sabora HDZ-a, raspravlja i odlucuje o politickim pitanjima,

osim o onima koja su izrijekom stavljena u djelokrug drugih središnjih tijela

HDZ-a,

b) predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,

c) raspravlja i odlucuje o tekucim dnevnopolitickim pitanjima i vodi materijalnofinancijsko

poslovanje stranke,

d) prihvaca financijski plan i zakljucni racun,

e) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, odre_uje im sastav i zadace,

f) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje riznicara HDZ-a,

g) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glasnogovornika HDZ-a,

h) na prijedlog glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova,

i) daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv clanova središnjih tijela

HDZ-a te državnih dužnosnika iz redova HDZ-a,

j) odlucuje o žalbi na odluku Nacionalnog vijeca o raspuštanju županijskog odbora ili

Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Predsjedništvo HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.

(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazocna vecina clanova Predsjedništva, a

pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi vecinom glasova nazocnih clanova, ukoliko

ovim Statutom nije drukcije odre_eno.

Nacionalno vijece HDZ-a

Clanak 37 a.

(1) Nacionalno vijece HDZ-a cine: Predsjedništvo HDZ-a, predsjednici županijskih odbora

HDZ-a i predsjednik HDZ-a Grada Zagreba, te tri do pet predstavnika koordinacija HDZa

iz inozemstva i tri predstavnika Mladeži HDZ-a i to zamjenik predsjednika, glavni tajnik

i predsjednik Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.

18

(2) Nacionalno vijece saziva predsjednik HDZ-a i njime predsjeda radi uskla_ivanja rada

središnjih tijela HDZ-a, u pravilu, šest puta godišnje.

(3) Nacionalno vijece, osim zadace iz stavka 2. ovog clanka:

a) ovlašteno je raspustiti županijsku organizaciju HDZ-a i organizaciju HDZ-a Grada

Zagreba i imenovati povjerenstvo na celu s povjerenikom koje ima sva prava i

obveze raspuštenog odbora. Povjerenstvo je dužno u roku od najduže 6 mjeseci

sazvati izbornu skupštinu raspuštene organizacije HDZ-a.

b) odlucuje o žalbi na odluku županijskog odbora odnosno Gradskog odbora HDZ-a

Grada Zagreba o raspuštanju opcinske, gradske ili podrucne organizacije HDZ-a.

Žalbu može podnijeti dotadašnji predsjednik ili najmanje 1/3 clanova raspuštenog

opcinskog, gradskog ili podrucnog odbora HDZ-a,

c) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a odre_uje kandidate na predsjednickim i

parlamentarnim izborima i izborima za Europski parlament,

d) odlucuje o izbornim i poslijeizbornim koalicijama kao i o drugim oblicima suradnje

s drugim politickim strankama,

e) donosi odluku o održavanju redovnih ili izvanrednih prijevremenih unutarstranackih

izbora,

f) donosi Pravilnik o dodjeli priznanja HDZ-a i Pravilnik o djelovanju HDZ-a u

iseljeništvu,

g) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, odre_uje im sastav i zadace,

h) utvr_uje prijedlog Statuta HDZ-a ili izmjena i dopuna Statuta HDZ-a i upucuje ga

Središnjem odboru.

(4) Nacionalno vijece djeluje prema Poslovniku koji samo donosi.

Glavni tajnik HDZ-a

Clanak 38.

(1) Glavni tajnik HDZ-a:

a) pomaže predsjedniku HDZ-a pri ispunjavanju njegovih zadaca i sve djelatnosti

izvršava u dogovoru s predsjednikom,

b) sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke te priprema i osigurava

organizacijske, materijal ne i tehnicke uvjete za njihov rad,

c) provodi odluke središnjih tijela stranke, aktivno sura_ujuci sa županijskim

odborima HDZ-a, odnosno s Gradskim odborom HDZ-a Grada Zagreba, i uskla_uje

njihov rad,

d) vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, opcinskih, gradskih i županijskih

odbora sa savjetodavnim pravom,

e) odlucuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ-a,

f) predlaže Predsjedništvu HDZ-a imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.

(2) Glavni je tajnik po položaju clan Predsjedništva HDZ-a.

Savjetodavno vijece HDZ-a

19

Clanak 39.

(1) Savjetodavno vijece HDZ-a tvore osobito zaslužni, ugledniji i vi_eniji clanovi HDZ-a koji

nisu clanovi središnjih tijela HDZ-a. Njih na prijedlog Predsjedništva HDZ-a bira

Središnji

odbor HDZ-a. To je neformalno tijelo HDZ-a.

(2) Savjetodavno vijece saziva i predsjeda mu predsjednik HDZ-a. Vijece raspravlja o stanju

stranke ili o najvažnijim temama za državu. Vijece ne donosi nikakve obvezujuce odluke

ni za jedno tijelo HDZ-a, ali ideje, prijedloge i sugestije iznesene na sjednici

Savjetodavnog vijeca upucuje Predsjedništvu HDZ-a.

(3) Tijela nižih razina mogu imati svoja savjetodavna vijeca sastavljena sukladno tockama 1. i

2. ovoga clanka. Njih na prijedlog predsjedništva odgovarajuce razine stranacke

organizacije bira odbor HDZ-a doticne razine. To vijece saziva po potrebi i predsjeda mu

predsjednik HDZ-a doticne razine.

Odnosi izme_u tijela HDZ-a

Clanak 40.

(1) Sva tijela HDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojemu djelokrugu i

nadležnosti, sukladno nacelu supsidijarnosti.

(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima

se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga nižih tijela, ako niže tijelo ne može

samostalno i odgovorno to ciniti.

(3) Sve organizacije i tijela HDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okvirima djelokruga

tih, viših tijela.

(4) Organizacije i tijela HDZ-a ovlašteni su nastupati u pravnome prometu u granicama svojih

poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajucim odlukama Predsjedništva HDZ-a, te u tu

svrhu mogu imati zaseban podracun i pecat.

IV. CASNI SUDOVI HDZ-a

Opca odredba

Clanak 41.

(1) Casni sudovi jesu tijela HDZ-a koja odlucuju o povredama prava i obveza clanova HDZ-a.

(2) Casni sudovi jesu: casni sudovi prvoga stupnja i Visoki casni sud HDZ-a.

(3) Casni sudovi u su_enju su neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za

pokretanje postupka.

(4) Clanovi casnih sudova ne smiju biti clanovima kojega drugog tijela HDZ-a iste razine.

(5) Mandat clanova casnih sudova traje cetiri godine i mogu biti ponovo birani.

(6) Casni sudovi i njihovi clanovi ne mogu pokretati stegovne postupke.

20

Ustanovljivanje casnih sudova prvoga stupnja

Clanak 42.

(1) Casni sudovi prvoga stupnja ustanovljuju se za županijske organizacije HDZ-a te za

organizaciju HDZ-a Grada Zagreba.

(2) Casne sudove prvoga stupnja imenuje Središnji odbor HDZ-a.

(3) Casni sud prvoga stupnja sastoji se od predsjednika i 4 suca.

(4) U prvom stupnju sude casni sudovi prvoga stupnja.

(5) Protiv odluka casnih sudova prvoga stupnja dopušten je priziv Visokom casnom sudu u

roku 8 dana od dana primitka odluke.

Ustanovljivanje Visokog casnog suda HDZ-a

Clanak 43.

(1) Visoki casni sud ustanovljuje se za cijelo podrucje djelovanja HDZ-a.

(2) Visoki casni sud bira Opci sabor HDZ-a na prijedlog predsjednika HDZ-a.

(3) Visoki casni sud HDZ-a sastoji se od predsjednika i 6 visokih sudaca.

(4) Visoki casni sud odlucuje o prizivima protiv odluka casnih sudova prvoga stupnja.

(5) Visoki casni sud vlastan je po prizivu pobijanu presudu potvrditi, promijeniti ili ukinuti i

vratiti na ponovnu raspravu i odlucivanje.

(6) Za slucaj vo_enja postupka protiv clana središnjih tijela HDZ-a, u prvom stupnju sudi

Visoki casni sud HDZ-a.

(7) Za slucaj iz stavka (6) priziv se podnosi Predsjedništvu HDZ-a u roku od 8 dana od

primitka odluke, a Predsjedništvo je vlasno pobijenu odluku potvrditi, promijeniti ili

ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlucivanje.

(8) Ako se vodi postupak protiv clana Predsjedništva HDZ-a, doticni clan Predsjedništva ne

može sudjelovati pri donošenju odluke. Ako je priziv podnio clan Predsjedništva, ne može

sudjelovati u radu u svojem predmetu.

Stegovne mjere

Clanak 44.

(1) U odlucivanju o pravima i obvezama clanova HDZ-a casni sudovi odlukom izricu

stegovne mjere.

(2) Stegovne su mjere:

a) ukor,

b) oduzimanje dužnosti u stranci,

c) uvjetno iskljucenje,

d) bezuvjetno iskljucenje.

(3) Ukor se izrice clanu HDZ-a za lakšu povredu clanskih obveza.

(4) Oduzimanje dužnosti u stranci može se izreci clanu HDZ-a za opetovano cinjenje lakših

21

povreda clanskih obveza. Takva se mjera izrice obvezno pri izricanju uvjetnog iskljucenja.

(5) Uvjetno iskljucenje i bezuvjetno iskljucenje izrice se clanu HDZ-a za težu povredu

clanske obveze.

(6) Kad je zbog teže povrede clanskih obveza pokrenut postupak pred casnim sudom po

prijedlogu ovlaštenoga tijela, doticnom clanu miruju clanska prava.

Teže povrede obveza clana HDZ-a

Clanak 45.

Težom povredom obveza clana smatra se svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili

je moglo uzrokovati teže posljedice za ugled i interese stranke, ili štetu, a i kad bitno krši

Statut HDZ-a, ili djeluje u suprotnosti s Programom HDZ-a, ili se ponaša suprotno nacelima i

ustroju HDZ-a, ili pak grubo krši eticki kodeks ponašanja clanova HDZ-a.

Sastav sudova i nacin odlucivanja

Clanak 46.

(1) Casni sudovi sude u vijecu, a odluke donose vecinom glasova clanova vijeca.

(2) Vijece casnog suda prvoga stupnja sastoji se od predsjednika suda i najmanje dvaju

sudaca.

(3) Umjesto predsjednika može nastupiti sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje

ako on ne prisustvuje su_enju.

(4) Vijece Visokoga casnoga suda sastoji se od predsjednika i najmanje cetvorice visokih

sudaca.

(5) Umjesto predsjednika Visokoga casnoga suda može nastupiti visoki sudac kojega

predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje su_enju.

Mjesna nadležnost

Clanak 47.

(1) Mjesna nadležnost casnoga suda ravna se prema pripadnosti clana protiv kojeg se pokrece

postupak u njegovoj županijskoj organizaciji HDZ-a, odnosno u organizaciji HDZ-a za

Grad Zagreb.

(2) Sukobe mjesne nadležnosti casnih sudova prvoga stupnja HDZ-a rješava Visoki casni sud

HDZ-a.

(3) Visoki casni sud HDZ-a vlastan je na prijedlog stranaka odrediti da u pojedinom predmetu

postupa drugi casni sud prvoga stupnja ako to pridonosi pravilnom rješavanju problema.

Postupak

Clanak 48.

(1) Postupak pred casnim sudom vlasni su pokrenuti:

22

a) svako središnje tijelo HDZ-a protiv svakoga clana,

b) ostala tijela HDZ-a, ali samo protiv onih clanova kojima je to tijelo nadležno.

(2) Svaki clan HDZ-a može podnijeti prijedlog tijelu HDZ-a da se pokrene postupak.

(3) Protiv clanova središnjih tijela HDZ-a ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja

Predsjedništva HDZ-a, a u slucaju kad se odobri pokretanje postupka, u prvom stupnju

sudi Visoki casni sud HDZ-a.

(4) Clan stranke protiv kojega je postupak pokrenut i tijelo HDZ-a koje je postupak pokrenulo

imaju položaj stranaka u postupku.

(5) Sud utvr_uje samo one cinjenice što su ih stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su

ih stranke predložile. Teret dokazivanja odre_enih cinjenica pada na stranku koja ih je

iznijela.

(6) Casni sudovi, kada sude u prvom stupnju moraju postupak provesti onim nacinom koji

omogucuje izricanje odluke vec na prvom rocištu.

(7) Središnji odbor propisuje postupovnik za stranacki casni sud, s tim da se shodno

primjenjuju nacela kaznenog postupka.

V. NADZORNA TIJELA

Opca odredba

Clanak 49.

(1) Nadzorna tijela HDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora. Nadzorna tijela HDZ-a

imaju dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija

HDZ-a.

(2) U nadzorni odbor ne smiju biti birani clanovi tijela HDZ-a iste razine.

Nadzorni odbor

Clanak 50.

(1) Nadzorni odbor HDZ-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja HDZ-a te

vo_enje ukupnog arhiva HDZ-a (zapisnici i sl.) i o tome podnosi izvješce za cijelo

mandatno razdoblje Opcem saboru, a za svaku godinu Središnjem odboru HDZ-a.

(2) Nadzorni odbor HDZ-a vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih

ostalih organizacijskih oblika u HDZ-u.

(3) Nadzorni odbor HDZ-a sastoji se od 5 do 7 clanova.

(4) Predsjednika i clanove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opci sabor HDZ-a.

Nadzorni odbori organizacija HDZ-a

Clanak 51.

(1) Opcinske, podrucne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za Grad

23

Zagreb ustrojavaju svoj nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje

organizacije HDZ-a i vo_enje ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za

svaku kalendarsku godinu podnose izvješce odboru organizacije HDZ-a.

(3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 clana.

(4) Clanove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.

VI. ZASEBNI NACIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U HDZ-u

Organizacija mladeži HDZ-a

Clanak 52.

(1) U sastavu HDZ-a ustanovljena je zajednica mladeži HDZ-a kao zasebna organizacijska

cjelina.

(2) Zajednica mladeži HDZ-a ima naziv Mladež HDZ-a, sa sjedištem u Zagrebu.

(3) Mladež HDZ-a djeluje u Hrvatskoj, a može se organizirati i u inozemstvu.

(4) Mladež HDZ-a može ustanovljivati podružnice kao oblike svojega djelovanja.

(5) Mladeži HDZ-a osigurava se zastupljenost u tijelima HDZ-a. Predsjednici organizacija

Mladeži HDZ-a po položaju ulaze u sastav vodstva organizacija HDZ-a iste razine

(odbora i predsjedništva).

(6) Konvencija Mladeži HDZ-a donosi pravilnik o djelovanju Mladeži HDZ-a, koji mora biti

uskla_en s ovim Statutom.

Klub zastupnika HDZ-a

Clanak 53.

(1) Zastupnici, clanovi HDZ-a u Hrvatskom saboru ustanovljuju Klub zastupnika HDZ-a.

(2) Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru u okviru Programa HDZ-a i odluka

središnjih tijela HDZ-a zauzima stajališta o prijedlozima zakona i drugih odluka iz

djelokruga Hrvatskoga sabora.

(3) Klub zastupnika HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvr_uje i predlaže kandidate

za predsjednike i potpredsjednike saborskih tijela.

(4) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a Klub zastupnika bira i razrješuje predsjednika i

potpredsjednike Kluba.

(5) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub zastupnika.

(6) Klub zastupnika donosi Poslovnik o svojem radu.

Klubovi vijecnika HDZ-a

Clanak 54.

(1) Vijecnici clanovi HDZ-a ustanovljuju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub

24

vijecnika HDZ-a, koji donose Poslovnik o radu.

(2) Clanovi kluba vijecnika HDZ-a biraju izme_u sebe predsjednika i tijela kluba.

Zajednice HDZ-a

Clanak 55.

(1) Radi sveobuhvatnog razmatranja svih podrucja društvenog života, rješavanja specificnih

problema i promicanja programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a ustanovljuju se zajednice kao

zasebne organizacijske cjeline:

a) Zajednica žena “Katarina Zrinski”,

b) Zajednica sela “Stjepan Sulimanac”,

c) Zajednica radnika i službenika “Andrija Hebrang”,

d) Zajednica umirovljenika,

e) Akademska zajednica “Dr. Ante Starcevic”,

f) Zajednica obrtnika “Hrvatski radiša”,

g) Zajednica branitelja – “Gojko Šušak”,

h) Zajednica Klub utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tudjman”.

(2) Središnji odbor HDZ-a može donijeti odluku i o ustanovljavanju drugih zajednica kao

zasebnih organizacijskih cjelina unutar HDZ-a.

(3) Pravilnik o ustroju i djelovanju zajednica donosi Središnji odbor HDZ-a.

(4) Predsjednik zajednice bira se na skupštini zajednice sukladno Pravilniku o ustroju i

djelovanju.

VII. NACIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Nacin izbora za tijela HDZ-a

Clanak 56.

(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike HDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem.

(2) Postupak i nacin provo_enja unutarstranackih izbora za sva tijela i dužnosnike HDZ-a

ure_uje se propisnicima koje donosi Nacionalno vijece HDZ-a.

(3) Tijela HDZ-a osim Središnjeg odbora, Nacionalnog vijeca, Nadzornog odbora i Visokog

casnog suda HDZ-a, mogu po potrebi dopuniti (kooptirati) broj svojih clanova do najviše

cetvrtine izabranog broja radi ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih podrucja na

kojem doticna organizacija HDZ-a djeluje ili važnih politickih potreba nužnih za

djelotvorno funkcioniranje pojedinog tijela stranke.

Trajanje mandata

Clanak 57.

(1) Tijela i dužnosnici HDZ-a biraju se na vrijeme od cetiri godine.

25

(2) Tijela i dužnosnike HDZ-a može opozvati tijelo koje ih je izabralo i prije isteka mandata

ako ne izvršavaju povjerene zadace.

(3) U slucaju smrti, podnošenja ostavke ili prestanka clanstva predsjednika temeljnog,

opcinskog, podrucnog, gradskog, županijskog ili predsjednika HDZ-a grada Zagreba,

doticni odbor bira novoga predsjednika tog tijela.

(4) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranoga clana ubraja se i vrijeme clana umjesto

kojeg je izabran.

(5) Prestankom mandata tijela HDZ-a prestaje i mandat njegovih clanova.

VIII. PREDLAGANJE ZA IZBORE

Postupak predlaganja

Clanak 58.

Postupak za predlaganje na državnim izborima te izborima za tijela lokalne uprave i

samouprave provodi se sukladno odredbama Statuta HDZ-a, a obvezatne upute donosi

Predsjedništvo HDZ-a.

IX. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD

Opca odredba

Clanak 59.

(1) HDZ je politicka stranka koja posluje kao neprofitna udruga cija se financijska sredstva

mogu koristiti iskljucivo za ostvarenje politickih ciljeva utvr_enih Statutom, Financijskim

statutom i Programom Stranke.

(2) Na prijedlog Predsjedništva, Središnji odbor HDZ-a donosi Financijski statut kojim se

ure_uje nacin i uvjeti stjecanja i trošenja sredstava, nacin vo_enja financijskog poslovanja

i druga pitanja vezana uz stranacke financije.

Riznicar

Clanak 60.

Prava i obveze riznicara ure_uju se Financijskim statutom HDZ-a.

Sredstva za rad

Clanak 61.

26

HDZ ostvaruje prihode i financira u skladu sa Zakonom kojim se ure_uju nacin i uvjeti

stjecanja sredstava za djelovanje politickih stranaka te nadzor i transparentnost stjecanja i

trošenja sredstava.“

Imovina HDZ-a u slucaju prestanka postojanja stranke

Clanak 62.

U slucaju prestanka postojanja HDZ-a, njegova imovina pripada Republici Hrvatskoj.

X. PRESTANAK HDZ-a

Prestanak HDZ-a vlastitom odlukom

Clanak 63.

(1) HDZ prestaje postojati odlukom Opceg sabora HDZ-a.

(2) Odluka o prestajanju valjana je samo ako se donese vecinom od 3/4 ukupnoga broja

punopravnih clanova Opceg sabora.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUCNE ODREDBE

Postupanje u izvanrednim prilikama

Clanak 64.

(1) U ratu ovlasti središnjih tijela preuzimaju Predsjednik i Predsjedništvo HDZ-a.

(2) Ovlasti prema odredbama stavka (1) traju najkasnije do dana prestanka rata, te se o svim

odlukama moraju obavijestiti ona tijela iz cijeg su djelokruga odluke donesene.

Redakcija i izvorno tumacenje

Clanak 65.

(1) Nacionalno vijece vlasno je obaviti redakciju teksta Statuta prihvacenog na Opcem saboru.

(2) Ovaj su Statut vlasni izvorno tumaciti Opci sabor HDZ-a, a Nacionalno vijece kada Opci

sabor ne zasjeda.

Rodno znacenje rijeci i pojmova

Clanak 65a.

Rijeci i pojmovni sklopovi iz ovog Statuta koji imaju rodno znacenje bez obzira jesu li

korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak nacin na muški i ženski rod.

27

Objavljivanje

Clanak 66.

Ovaj Statut objavit ce se u stranackom glasilu.

Stupanje na snagu

Clanak 67.

Ove izmjene i dopune statuta stupaju na snagu njihovim prihvacanjem na XV. Opcem saboru

HDZ-a, osim odredbe clanka 31. stavak 1. tocka e) iz clanka 14. i clanka 35. stavak 1. izclanka 17. ovih izmjena i dopuna Statuta koje stupaju na snagu 21. svibnja 2012.

Predsjednik   Hrvatske demokratske zajednice

Tomislav Karamarko