O NAMA

Koordinacija Hrvatske demokratske zajednice USA sastavni je dio Hrvatske demokratske zajednice u Republici Hrvatskoj

Koordinacija HDZ-a USA sastoji se od predsjednika ogranaka HDZ-a koji djeluju na njezinom području, predsjedništvo koordinacije koje se bira svake četiri godine na izbornoj skupštini koordinacije.

Koordinacija HDZ-a USA koordinira rad ogranaka HDZ-a na području USA.

Koordinacija HDZ-a USA djeluje kao specifičan organizacijski i programski oblik djelovanja organiziranja hrvatskih građana na našem području i svih drugih osoba koje prihvaćaju načela, program i Statut HDZ-a

P R A V I L N I K
KOORDINACIJA HDZ-A ZA SAD
Ustroj i zadaće HDZ-a u inozemstvu, određuju se PRAVILNIKOM koji na prijedlog organizacija HDZ-a u inozemstvu donosi Središnji Odbor HDZ-a

I.
OPĆE ODREDBE

1. Koordinacija Hrvatske demokratske zajednice za SAD u svom radu slijedi program HDZ-a koji je usvojen na  XV. Opcem saboru, u svim onim tockama koje nisu u suprotnosti sa pravnim poretkom i zakonom SAD-a.

2. Kao sastavni dio Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskoj,  HDZ u SAD-u djeluje kao humanitarna organizacija.

3. HDZ u iseljeništvu (SAD) okuplja hrvatske državljane, pripadnike hrvatskog naroda,  sa  svrhom promicanja ugleda RH u svijetu, i za dobrobit hrvatske zajednice u SAD i hrvatskog naroda Republici Hrvatskoj.

II.
ČLANSTVO
Uvjeti za stjecanje članstva
1. Članom HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina zivota koja:
a) prihvaća nacela, Program i Statut stranke,
b) izrazava spremnost promicati ciljeve stranke,
c) nije član ni njedne druge stranke u Republici Hrvatskoj,
d) ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskog naroda u iseljeništvu,
2. Članom stranke ne moze postati osoba:
a) koja je isključena ili istupila iz HDZ-a,
b) čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a.
3. Iznimno, osoba koja je istupila iz HDZ-a, može postati član stranke, uz suglasnost Visokog časnog suda.

III.
USTROJ HDZ-a U ISELJENIŠTVU

1. Temeljna organizacija HDZ-a jest ogranak HDZ-a koji je ustrojen na doticnom mjestu i djeluje u sastavu Koordinacije  USA.
2. Temeljni ogranci su neovisni u radu i djelovanju na svom podrucju, ali ako odlaze iz svog podrucja, dužni su obavijestiti Koordinaciju za bilo koji predmet, koja na prijedlog doticnog ogranka, sastavlja predmet za javnost, u interesu stranke  i zajednice opcenito.
3. Za osnivanje novog ogranka potrebna je suglasnost Koordinacije.
4. Tjela ogranka su skupština clanstva, kao najviše tjelo i predsjedništvo ogranka tj. Izvršni odbor ogranka.
5. Ogranak je dužan poštivati donesene odluke na Konvenciji Koordinacijskog odbora.
6. Predsjedništvo ogranka sastoji se od najmanje pet (5) clanova.
7. Predsjedništvo ogranka (Izvršni odbor) bira skupština tajnim glasovanjem, predsjednika bira Izvršni odbor, predsjednik predlaže raspored funkcija, a predsjedništvo prihvaca ili daje nove prijedloge.
8. Predsjednik ogranka HDZ-a predstavlja i zastupa HDZ i odgovara za njegov rad.
9. Ogranak je dužan poslati najmanje jednomg (1) izaslanika na  Konvenciju HDZ-a, koja se održava.

IV.
KOORDINACIJA

1. Koordinacije HDZ-a u iseljenistvu cine temeljni ogranci, koji pripadaju podrucju djelovanja doticne Koordinacije.
2. Koordinacijski Odbor  cine izabrani clanovi na Izbornoj konvenciji HDZ-a, sa mandatom od cetiri (4) godine.
3. Koordinacijski Odbor cine predsjednik, zamjenik predsjednika i 5 dopredsjednika, tajnik i drugi tajnik, riznicar, zamjenik riznicara, nadzorni odbor i casni sud HDZ-a.

4. Koordinacijski Odbor odreduje clana Središnjeg Odbora HDZ-a.
5. Koordinacije HDZ-a u iseljeništvu su samostalne u svom radu.
6. Predsjednik ili zamjenik predsjednika Koordinacije u dogovoru sa ostalim clanovima saziva održavanje Konvencije, i to, Izborne i Izvještajne.
7. Predsjednik ili zamjenik predsjednika Koordinacije obvezan u roku trideset (30) dana sazvati Izvanrednu sjednicu Koordinacije ako to pismeno i s obrazloženjem zatraži vecina ogranaka Koordinacije.
8. Predsjednik ili zamjenik predsjednika Koordinacije ovlašten je sudjelovati na sjednicama ogranaka sa savjetodavnim pravom.
9. Odluke na sastanku Koordinacije donose se većnskim glasovima, a one su obvezne za sve clanstvo Koordinacije.

V.
ČASNI SUD

1. Koordinacije HDZ-a u iseljeništvu biraju clanove Časnog suda na svojim Izbornim konvencijama s mandatom od četiri (4) godine tajnim glasovanjem.
2. Časni Sud ima sva prava i ovlasti Časnog Suda i zastupanja, propisano Statutom HDZ-a.
3. Protiv odluke Časnog Suda Koordinacije HDZ-a odlucuje Visoki Časni Sud HDZ-a.
4. Casni Sud Koordinacije USA sastoji se od Cetiri (4)clana, predsjednika i tri(3) člana.

VI.
NADZORNI ODBOR

1. Nadzorni Odbor Koordinacije USA bira se na Izbornoj konvenciji u mandatu od cetiri (4) godine, tajnim glasovanjem.
2. Nadzorni Odbor sastoji se od predsjednika i pet (5) članova.

VII.
POSLOVANJE KOORDINACIJE

1. Novčana sredstva za rad Koordinacije HDZ-a za SAD izdvajaju tmeljni ogranci iz svoje članarine.

VIII.
PROGRAMSKA NAČELA

1. HDZ u iseljeništvu okuplja sve slojeve hrvatskog naroda, širi zajedništvo, cuva i promice hrvatsku kulturu i sve nacionalne vrijednote Hrvata.
2. HDZ usko i korektno suradjiva sa svim hrvatskim udrugama, hrvatskim predstavništvima i vjerskim zajednicama.
3. HDZ usmjerava svoje oblike rada i djelovanja prema humanitarnim poslovima na dobrobit Republike Hrvatske, i hrvatske zajednice u SAD-u.

IX.
PRESTANAK HDZ-a

Prestanak HDZ-a vlastitom odlukom

1. HDZ prestaje postojati odlukom Općeg sabora HDZ-a

2. Odluka o prestajanju valjana je samo ako se donese većinom od 3/4 ukupnog broja punopravnih članova Općeg sabora

X.
STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja, 06 ožujka 2004.godine

Izvršni odbor KOO HDZ-a za SAD

New York , 7 ožujka 2012.godine